Προδημοσίευση της δράσης 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)»

Το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στην προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης του Επενδυτικού Προγράμματος της δράσης 70-1.3.2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027. Η σχετική Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμματίζεται να εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 και ουσιαστικά εγκαινιάζει την ενεργοποίηση των Δράσεων για το Περιβάλλον και το Κλίμα του Πυλώνα ΙΙ της νέας Κ.Α.Π.  ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ (€). 

 Η εφαρμογή της δράσης «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» υλοποιήθηκε, για πρώτη φορά, με επιτυχία στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022.

 

Στόχος της δράσης 

Η δράση έχει ως στόχο να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών στόχων των επιλέξιμων στην πρόσκληση καλλιεργειών, με την εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας στους οπωρώνες και αμπελώνες που θα εφαρμοστεί η μέθοδος.  

Μέσω της μεθόδου παρεμποδίζεται, με τη χρήση σκευασμάτων φερομόνης φύλου, η σύζευξη των παρακάτω εντομολογικών εχθρών-στόχων, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του πληθυσμού των επιβλαβών προνυμφών τους:  

▪ καρπόκαψα της ροδακινιάς (Grapholitha molesta), ανάρσια (Anarsia lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes orana), εντομολογικών εχθρών – στόχων της ροδακινιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς  

▪ καρπόκαψα της δαμασκηνιάς (Grapholitha funebrana), εντομολογικού εχθρού – στόχου της δαμασκηνιάς ▪ καρπόκαψα της μηλιάς (Cydia pomonella), εντομολογικού εχθρού – στόχου της μηλιάς, αχλαδιάς, κυδωνιάς και καρυδιάς  

▪ ευδεμίδα (Lobesia botrana), εντομολογικού εχθρού – στόχου της αμπέλου 

 ▪ ψευδόκοκκος (Planococcus ficus), εντομολογικού εχθρού – στόχου της αμπέλου και  

▪ ανθοτρήτης (Prays citri), εντομολογικού εχθρού – στόχου των εσπεριδοειδών.  

Σημειώνεται ότι ο ψευδόκοκκος της αμπέλου και ο ανθοτρήτης των εσπεριδοειδών εισάγονται για πρώτη φορά ως εχθροί-στόχοι της δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ. 

Επιλέξιμες καλλιέργειες και γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής  

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της 1 ης πρόσκλησης της δράσης είναι οι καλλιέργειες: 

 • ροδακινιά                                       
 • αχλαδιά 
 • νεκταρινιά 
 • κυδωνιά 
 • βερικοκιά 
 • καρυδιά 
 • δαμασκηνιά 
 • αμπέλι (οινοποιήσιμο, επιτραπέζιο, σταφίδα) 
 • μηλιά 
 • εσπεριδοειδή 


Σημειώνεται ότι η καλλιέργεια της καρυδιάς και η καλλιεργητική ομάδα των εσπεριδοειδών είναι για πρώτη φορά επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της δράσης είναι ολόκληρη η ελληνική επικράτεια.
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024. 


Δικαιούχοι
Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης. 


Όροι Επιλεξιμότητας

Τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης πρέπει να να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • Να είναι δηλωµένα στο ΟΣ∆Ε 2024 µε επιλέξιµη για τη δράση καλλιέργεια ή µε συγκαλλιέργεια των επιλέξιµων καλλιεργειών. 
 • Αµπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους οποίους έχει ήδη υλοποιηθεί αναφύτευση και οι οποίοι είναι δηλωµένοι ως αµπελώνες για παραγωγή οίνου στην ΕΑΕ 2024 του υποψηφίου, είναι επιλέξιµοι. 

 

Δεν είναι επιλέξιμα προς ένταξη στην πρόσκληση αγροτεμάχια: 

 • Για τα οποία κατά το έτος 2024, πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της 1ης πρόσκλησης της δράσης, υφίσταται ασυμβατότητα σε επίπεδο αγροτεμαχίου μεταξύ των οικολογικών προγραμμάτων (ecoschemes) 
 • Αγροτεμάχια που είχαν ενταχθεί στο προηγούμενο πρόγραμμα 
 • Είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2024 του υποψηφίου ως αμπελώνες υπό αναδιάρθρωση στους οποίους δεν έχει υλοποιηθεί αναφύτευση αλλά βρίσκονται σε αγρανάπαυση/καλή γεωργική κατάσταση 

 

Ύψος ενίσχυσης 

Ποσά και ποσοστά στήριξης:  Το ύψος της ενίσχυσης  σε € / Ha / έτος (1 Ha = 10 στρ.) διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας και το έτος εφαρμογής, ως εξής: 

Ροδάκινα, Βερίκοκα, Νεκταρίνια: 414 € / Ha / έτος, για τα 2 πρώτα έτη και 482 € / Ha / έτος, για τα επόμενα 3 έτη 

Δαμασκηνιά: 539€ / Ha / έτος, για τα 2 πρώτα έτη και 702€ / Ha / έτος, για τα επόμενα 3 έτη 

Εσπεριδοειδή: 579€ / Ha / έτος, για τα 2 πρώτα έτη και 627€ / Ha / έτος, για τα επόμενα 3 έτη 

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά: 989€ / Ha / έτος, για τα 3 πρώτα έτη και 1.137€ / Ha / έτος, για τα επόμενα 2 έτη 

Επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα: 668€ / Ha / έτος, για τα 3 πρώτα έτη και 760€ / Ha / έτος, για τα επόμενα 2 έτη 

Οινοποιήσιµο αµπέλι: : 353€ / Ha / έτος, για τα 3 πρώτα έτη και 439€ / Ha / έτος, για τα επόμενα 2 έτη 

Στο ύψος ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται το κόστος συναλλαγής που ανέρχεται έως τα 18 € / Ha / έτος. 

Όσοι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην προδημοσίευση της πρόσκλησης και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση στήριξης για ένταξη στη δράση 70-1.3.2, μπορούν με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2024.

Αναλυτικά το κείμενο της προδημοσίευσης στο http://www.agrotikianaptixi.gr
 

 

Περισσότερα Νέα…

Νέοι Αγρότες 2023-2024

Νέοι Αγρότες 2023-2024

Έως το τέλος του χρόνου προγραµµατίζεται να ανοίξει πρόσκληση Νέων Αγροτών. Μια ενθαρρυντική εξέλιξη για τους Νέους...