Πρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Αναρτήθηκε η νέα πρόσκληση της Δράσης Ερευνώ – Καινοτομώ (2105/17-05-2024), η οποία αποτελεί Πράξη Στρατηγικής Σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ.

 Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις
ΙΙ. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς
ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

 Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ, για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτικές ημερομηνίες ως εξής:

 • για την Παρέμβαση Ι την Τετάρτη 10.07.2024 και ώρα 15:00
 • για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00
 • για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

 

 

 

Δικαιούχοι

 1. Επιχειρήσεις. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση μόνο σε συνεργατικά έργα στα οποία συμμετέχει οπωσδήποτε τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).
 2. Ερευνητικός Οργανισμός/Οργανισμός Έρευνας και Διάδοσης γνώσεων που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα.

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως πέντε (5) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά στις Παρεμβάσεις Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης.

 Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης – δυνητικού δικαιούχου σε μία αίτηση χρηματοδότησης, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (60%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους, του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 30% στον προϋπολογισμό του έργου, ενώ οι Ερευνητικοί φορείς δε δύναται να ξεπερνούν το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 α) Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού

 β) Για τις υπόλοιπες δαπάνες του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού. Οι επιλέξιμες     δαπάνες είναι:

 • δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων
 • πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

Διάρκεια υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, με δυνατότητα παράτασης κατά χρονικό διάστημα ίσο με το ένα τρίτο της αρχικής διάρκειας (+12 μήνες).

 Η ένταση ενίσχυσης για τους ερευνητικούς φορείς είναι στο 100%, ενώ για τις επιχειρήσεις, ακολουθείται ο παρακάτω πίνακας:

 

    

    

   Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ελληνική γλώσσα αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ).

    Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα έργου της foodstandard ή στο 210 61 31 172.

   Ελίνα Βιδάλη
   Γεωπόνος, M.Sc.
   vidali@foodstandard.gr
   Αλέξανδρος Ασσαριωτάκης
   Γεωργοοικονομολόγος, M.Sc.
   assariotakis@foodstandard.gr

    

   Περισσότερα Νέα…