Πρόσκληση πιστοποίησης φυσικών προσώπων για εγγραφή τους στοΜητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναρτήθηκε η 4η πρόσκληση (27156/30.05.2024) για την υποβολή αίτησης πιστοποίησης φυσικών προσώπων και εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Προϋποθέσεις πιστοποίησης

 • Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών: Γεωπόνου, Κτηνιάτρου, Δασολόγου, Περιβαλλοντολόγου, Γεωλόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Οικονομολόγου, Οινολόγου, Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας (Α.Ε.Ι.-Α.ΤΕ.Ι.) ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών, σχολών της αλλοδαπής.
 • Να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική του ειδικότητα το απαιτεί.
 • Να κατέχει «Βεβαίωση παρακολούθησης» του εισαγωγικού προγράμματος επιμόρφωσης που θα διοργανωθεί από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
 • Να μην υφίσταται σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που σχετίζεται με την επαγγελματική του δραστηριότητα ή για οικονομικό αδίκημα.
 • Να μην σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τον έλεγχο των Γ.Σ. και των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)
 • Να μην ασκεί εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων και να μην εργάζεται σε τέτοιου είδους εταιρείες.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση, στην οποία επιλέγουν το/τα θεματικό/ά πεδίο/α που επιθυμούν να πιστοποιηθούν
 • Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ, από το οικείο Επιμελητήριο, εφόσον η επαγγελματική τους ειδικότητα το απαιτεί
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή εκδοθείσα από τη διαδικτυακή πύλη https://www.gov.gr/, το περιεχόμενο της οποίας θα είναι σύμφωνο με το κείμενο που αναφέρεται στο υπόδειγμα «Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης Γ.Σ.» που είναι αναρτημένο στο πεδίο «Υποδείγματα» στην αρχική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος.
 • Αποδεικτικό πληρωμής ποσού ύψους είκοσι (20) € για την εγγραφή στο Μητρώο
 • Οι κάτοχοι πτυχίου του τμήματος «Τεχνολόγων Γεωπόνων», της σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των Α.Τ.Ε.Ι., το πτυχίο των οποίων δεν αναγράφει κατεύθυνση σπουδών, υποβάλλουν στην καρτέλα «Δικαιολογητικά» βεβαίωση της σχολής τους, στην οποία θα αναγράφεται η κατεύθυνση των σπουδών τους
 • Οι Οικονομολόγοι θα πρέπει να έχουν γνώση του αγροτικού χώρου, η οποία θα αποδεικνύεται είτε με την κατοχή τίτλου σπουδών στον αγροτικό τομέα (μεταπτυχιακός ή διδακτορικός) είτε με εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε αυτόν.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις που λειτουργεί στον ιστότοπο https://agroadvisors.elgo.gr

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 01.06.2024 έως 15.07.2024 και ώρα 23:59.

Αναλυτικά η πρόσκληση

https://www.elgo.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4051:4-2024&catid=117:featured&Itemid=968

Περισσότερα Νέα…