Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία & ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το πρόγραμμα στοχεύει:
Στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της
χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα αλλά και την αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις
διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της
ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του
περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Καθοριστική σημασία για
τη στήριξη των επενδύσεων έχει τόσο η διατήρηση όσο και η δημιουργία θέσεων εργασίας,
συμβάλλοντας στην κοινωνική σταθερότητα και στην οικονομική ανάπτυξη τόσο σε τοπικό όσο και
σε εθνικό επίπεδο καθώς και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.. Προτεραιότητα, στην
περίπτωση επιχορήγησης δίνεται σε επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης και τυποποίησης
προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε
σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/
ΕΚ της Επιτροπής, με προϋπολογισμό επενδυτικών σχεδίων κατ’ ελάχιστον τις 400.001 €.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων:
Οι προτάσεις επένδυσης θα πρέπει να αφορούν στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων των
παρακάτω τομέων:
Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
Γάλα
Αυγά
Διάφορα Ζώα (Μελισσοκομία, Σηροτροφία κλπ)
Ζωοτροφές
Δημητριακά
Ελαιούχα Προϊόντα
Οίνος
Οπωροκηπευτικά
Άνθη
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Ξύδι


Δημόσια δαπάνη:
156.479.733€ (επιχορηγήσεις 134.639.733€ και χρηματοδοτικά εργαλεία
21.840.000€)

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης αιτήσεων:
Απρίλιος 2024

 

 

You May Also Like…

Νέοι Αγρότες 2023-2024

Νέοι Αγρότες 2023-2024

Έως το τέλος του χρόνου προγραµµατίζεται να ανοίξει πρόσκληση Νέων Αγροτών. Μια ενθαρρυντική εξέλιξη για τους Νέους...