Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών

Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα της Γεωργίας του
Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023 – 2027

 

Το πρόγραμμα στοχεύει:
Στην ενθάρρυνση των γεωργών – κτηνοτρόφων να συστήσουν/συμμετάσχουν σε συλλογικά
σχήματα (ομάδες ή οργανώσεις ομάδων παραγωγών) αλλά και την δημιουργία διεπαγγελματικών
οργανώσεων στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις
νέες προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.
Το ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό της αξίας της γεωργικής παραγωγής που διακινείται μέσω
συλλογικών σχημάτων στην χώρα σε συνδυασμό με τα λοιπά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των
εκμεταλλεύσεων της χώρας (κυριαρχία πολύ μικρών και μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων)
οδηγεί σε αυξημένο κόστος αγοράς εισροών, μικρούς όγκους παραγωγής, αδυναμία πρόσβασης
σε γνώση και καινοτομία, αδυναμία πρόσβασης σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, αδυναμία
τυποποίησης της παραγωγής, δυσκολία στην αναζήτηση νέων αγορών. Η δημιουργία οικονομιών
κλίμακας μέσω συλλογικών σχημάτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της θέσης
των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας και ικανοποιεί τις διαπιστωθείσες ανάγκες.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο διάρκειας πέντε (5) ετών,
το οποίο πρέπει να περιγράφει τις ενέργειες για τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε
σχέση με την αρχική κατάσταση μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών στόχων. Στις
περιπτώσεις δικαιούχων οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως ομάδα παραγωγών ή οργάνωση
παραγωγών σε έτος προηγούμενο του έτους υποβολής της αίτησης στήριξης η διάρκεια του
επιχειρηματικού σχεδίου διαφοροποιείται βάσει του υπολειπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση
της πενταετίας από την ημερομηνία αναγνώρισης, οι προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων
παραμένουν οι ίδιες και οι προθεσμίες όπου πρέπει να επιτευχθούν μειώνονται βάσει του χρόνου
που απομένει για την ολοκλήρωση της πενταετίας από την αναγνώριση.

Δικαίωμα συμμετοχής:
Νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις οι οποίες
έχουν αναγνωριστεί επίσημα μετά τη δημοσίευση του ν.4384/2016 όπως ισχύει κάθε φορά και
ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως
αυτές ορίζονται στην Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία.
Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες παραγωγών φυτικής παραγωγής είναι 12, για τις
ομάδες παραγωγών ζωικής παραγωγής 8 και με ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής τις
100.000 και για τις οργανώσεις παραγωγών 30 για τις οργανώσεις φυτικής παραγωγής και 20 για
την ζωική παραγωγή με ελάχιστη αξία παραγωγής 300.000 Ευρώ. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν
για το σύνολο των νήσων εκτός Κρήτης και Εύβοιας για τις οποίες τα ελάχιστα όρια
διαμορφώνονται στο 50% των ανωτέρω.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων:
Να έχουν έδρα στην ελληνική επικράτεια. Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί
σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να
λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση.

Δημόσια δαπάνη: 31.179.560€

Ποσό ενίσχυσης:
Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων ομάδων παραγωγών, οργανώσεων παραγωγών και
διεπαγγελματικών οργανώσεων χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης (κατ ́
αποκοπή ενίσχυση) που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων
της ομάδας παραγωγών ή οργάνωσης παραγωγών – ενίσχυση για περίοδο 5 ετών:
1ο έτος (10%)
2ο έτος (8%)
3ο έτος (6%)
4ο έτος (4%)
5ο έτος (2%)

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: Νοέμβριος 2023

 

 

Περισσότερα Νέα…