Ίδρυση επιχειρήσεων & ενίσχυση νέων ΜΜΕ

Ανακοινώθηκε στις 11/10/2023 η Προδημοσίευση της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Σύνοψη
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκινά πρόγραμμα υποστήριξης νέων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με σκοπό την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας (εξαιρούνται οι επιχειρήσεις της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού).

Προϋπολογισμός
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Δομικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2021-2027, με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση, και συνολικό προϋπολογισμό 190 εκατομμυρίων ευρώ για όλη τη χώρα.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Επιλέξιμες για συμμετοχή είναι οι νεοδημιουργηθείσες και νεοσύστατες ΜΜΕ σε επιλέξιμους τομείς με ανάλογες απαιτήσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η δομή της επιχείρησης πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του επενδυτικού έργου και για πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων
Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό από 40.000€ έως 400.000€ με επιχορήγηση 45%. Επιπλέον, το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να αυξάνεται κατά 10% αν η επένδυση πραγματοποιηθεί σε περιοχές με ιδιαίτερες ανάγκες, όπως απομακρυσμένες, πυρόπληκτες, πλημμυροπαθείς περιοχές, ή μικρά νησιά και επιπλέον 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων
Όλα τα έργα πρέπει να υλοποιηθούν σε αυστηρά 24 μήνες.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμό, ψηφιακό εξοπλισμό, λογισμικό, ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας, δαπάνες προβολής, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορικά μέσα, και έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου). Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Υποβολή και Αξιολόγηση
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αξιολογούνται βάσει συγκριτικών κριτηρίων, ενώ ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 60.

Πληροφορίες – Δημοσιότητα

Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης και στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ”. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προδημοσίευση εδώ.

Περισσότερα Νέα…